Poštovani,

Ovaj primer je dat za Preduzeća – doo na teritoriji grada Niša i trenutno na dan 14.12.2016 potrebna je sledeća dokumentacija:

1.Registraciona prijava iz APR-a (dobijate u njihovom sedištu ili skinite je sa sajta APR-a)

2. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje osnovnog suda na čijem području se nalazi sedište domaćeg pravnog lica, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare. Napomena: Ukoliko uverenje Osnovnog suda ne obuhvata podatke iz kaznene evidencije za krivična dela koja su u nadležnosti redovnog krivičnog odeljenja Višeg suda, potrebno je pored uverenja Osnovnog suda dostaviti I UVERENjE VIŠEG SUDA na čijem području je sedište domaćeg pravnog lica, kojom se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za krivična dela protiv privrede i krivično delo primanja mita;
Popunjen zahtev se predaje u kancelariji br. 2 u Osnovnom sudu, dok se izdavanje uverenja vrši na šalteru Osnovnog javnog tužilaštva najkasnije dva dana od dana predaje zahteva.
Taksu od 190,00 din. uplaćujete na žiro račun Osnovnog suda Niš: 840-29661845-65

Primer:

NA MEMORANDUMU FIRME
OSNOVNI I VIŠI SUD U NIŠU
Ul.Vožda Karađorđa Br.23
18000 Niš
ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA

Poštovani,

Shodno Članu75. stav 1. tačka 2.Zakona o Javnim Nabavkama i Članu 32.Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, Molimo Vas da nam izdate potvrdu da ______________D.O.O.nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanje ili davanje mita,krivično delo prevare t.j. da _____________D.O.O. nije pod istragom,ne vodi se krivični postupak i nije osuđivan.

Niš:                                                                                                                                                     ____________D.O.O.
14.12.2016                                                                                                             obavezno svojeručan potpis

3. Izvod iz kaznene evidencije Posebnog odeljenja za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu, kojim se potvrđuje da pravno lice nije osuđivano za neko od krivičnih dela organizovanog kriminala;
Primer:
NA MEMORANDUMU FIRME
VIŠI SUD U BEOGRADU
SPECIJALNO ODELJENJE-PISARNICA
Ustanička ulica 29
11000 Beograd

ZAHTEV ZA IZDAVANJE UVERENJA
Poštovani,

Shodno Članu75. stav 1. tačka 2.Zakona o Javnim Nabavkama i Članu 32.Zakona o odgovornosti pravnih lica za krivična dela, za krivična dela iz Člana 2 Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala,korupcije i drugih posebno teških krivičnih dela ,a za koja je nadležno Posebno odelenje (za organizovani kriminal)Višeg suda u Beogradu,Molimo Vas da nam izdate potvrdu da_______________D.O.O.nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe,da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede,krivična dela protiv životne sredine,krivično delo primanje ili davanje mita,krivično delo prevare t.j.da ______________________D.O.O. nije pod istragom, ne vodi se krivični postupak i nije osuđivan.

Niš:                                                                                                                                                       ____________D.O.O.
14.12.2016                                                                                                                  obavezno svojeručan potpis

VAŽNO:

Uz zahtev za davanje podataka iz kaznene evidencije potrebno je priložiti:
– Overena fotokopija (ili original) izvoda iz Agencije za privredne registre za pravno lice za koje se zahtevaju podaci
– Overena fotokopija (ili original) obrasca “overeni potpisi lica ovlašćenih za zastupanje”
– dokaz o uplati takse za izdavanje podataka iz kaznene evidencije, u iznosu od 190,00 dinara uplatiti na broj računa 840-29584845-11, model 97 i poziv na broj 64-016106398735 (u prilogu se nalazi primerak uplatnice).veca-uplatnica-visi-sud-beograd

Zahtev,overenu fotokopiju izvoda iz APR-a o registraciji,overenu fotokopiju obrasca overenih potpisa lica za zastupanje i original uplatnicu pošaljite preporučenom poštom ili post expresom.
Uverenja od sudova ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranje ponuda

4. Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUPa, kojim se potvrđuje da nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).
Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.
Obrazac kupite u knjižari,trenutna taksa je 800,00,din a uplaćuje se na račun:840-742221843-57,poziv na broj prema broju opštine u kome živite

5. Uverenje Poreske uprave ministarstva finansija i privrede da je izmirio dospele poreze I doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.
Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.
Obrazac za izmirene poreze iz ministarstva finansije i privrede dobijate u njihovom sedištu,trenutna taksa je 600,00 din.broj računa je:840-742221843-57, poziv na broj prema broju opštine u kome živite
Obrazac lokalne poreske uprave dobijate u njihovom sedištu,taksa je 450,00 din,broj računa je 840-742341843-24,poziv na broj je 97 87-521

6.Taksa za uplatu u APR je trenutno 2800,00 din.broj računa je 840-29770845-52,poziv na broj je 97 25-30655096

Srećno!