UPUTSTVO ZA PREDUZETNIKE: REGISTRACIJA U REGISTAR PONUĐAČA KOD APR-a

Poštovani,

Ovaj primer je dat za preduzetnike na teritoriji grada Niša i trenutno, dana 24.11.2016 potrebna je sledeća dokumentacija:

1.Registraciona prijava iz APR-a (dobijate u njihovom sedištu ili skinite je sa sajta APR-a)

2.Izvod iz kaznene evidencije, odnosno uverenje nadležne policijske uprave MUPa, kojim se potvrđuje da preduzetnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (zahtev se može podneti prema mestu rođenja ili prema mestu prebivališta).

Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

Obrazac kupite u knjižari,trenutna taksa je 800,00,din a uplaćuje se na račun:840-742221843-57,poziv na broj prema broju opštine u kome živite

3.Uverenje Poreske uprave ministarstva finansija i privrede da je preduzetnik izmirio dospele poreze i doprinose i uverenje nadležne uprave lokalne samouprave da je izmirio obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda, ili potvrdu Agencije za privatizaciju da se ponuđač nalazi u postupku privatizacije.

Dokazi ne mogu biti stariji od dva meseca pre otvaranja ponuda.

Obrazac za izmirene poreze iz ministarstva finansije i privrede dobijate u njihovom sedištu,trenutna taksa je 600,00 din.broj računa je:840-742221843-57, poziv na broj prema broju opštine u kome živite

Obrazac lokalne poreske uprave dobijate u njihovom sedištu,taksa je 450,00 din,broj računa je 840-742341843-24,poziv na broj je 97 87-521

4.Taksa za uplatu u APR je trenutno 2800,00 din.broj računa je 840-29770845-52,poziv na broj je 97 25-30655096

Srećno!