HR – Ljudski Resursi

Ljudski resursi za jedno preduzeće su, najpre, svi njegovi zaposleni, ali se u njih mogu ubrojati i svi oni koje preduzeće može ili želi da privuče da postanu njegovi zaposleni. U najkraćem, uspešno upravljati ljudskim resursima znači osigurati da u svakom trenutku odgovarajući broj zaposlenih, sa odgovarajućom strukturom kvalifikacija i sposobnosti bude raspoređen na radna mesta nužna za ostvarenje ciljeva, zadataka i misija preduzeća.

Sektor ljudskih resursa je od presudnog značaja za razvoj svake organizacije i preduzeća, on predstavlja upravljanje ljudima koji individualno i timski doprinose ostvarenju biznis ciljeva organizacije. On omogućava zaposlenima da ispune svoj puni potencijal i da u kompaniji pravi čovek bude na pravom mestu.

Na sektoru ljudskih resursa je da razvija odgovornost i povećava produktivnost i efikasnost svakog zaposlenog, a samim tim i preduzeća u celini.. Osim toga povezuje timove i ljude, ubrzava i olakšava procese. Stručna selekcija i orjentacija zaposlenih omogućuje da zaposleni budu dobro raspoređeni i to na osnovu svojih sposobnosti, sklonosti i motivisanosti za rad.

Konsultantske usluge obuhvataju sledeće sfere angažovanja

 • Sistematizacija radnih mesta – analiza i izrada opisa pojedinačnih pozicija
 • Regrutacije i selekcije – od analize radnog mesta do odabira kandidata
 • Pregled dostavljenih biografija (screening) i odabir kandidata za dalju selekciju
 • Psihološki profil kandidata
 • Testovi ličnosti i testovi inteligencije (u zavisnosti od potreba nalogodavca)
 • Intervju (competence based interview)
 • Provera referenci
 • Izbor kandidata za prezentovanje nalogodavcu
 • Dostavljanje nalogodavcu konačnog izveštaja o svim relevantnim rezultatima dobijenim tokom selekcije za odabrane kandidate uz mogućnost da sam napravi konačan izbor između najboljih kandidata
 • Prijem novozaposlenog u radni odnos: Procedura i administracija
 • Motivacija i praćenje radnog učinka
 • Prekid radnog odnosa

Konsultantske usluge pruža dipl. psiholog master psihologije rada

Za konsultantske usluge u oblasti ljudskih resursa važi zvanični cenovnik Agencije.