Uz profesionalan i korektan odnos prema potencijalnim klijentima agencija LUKRAT će pružiti najefikasniju uslugu u cilju podnošenja najkompetentnije ponude za datu javnu nabavku

Javne Nabavke

Javne nabavke se sprovode u sledećim postupcima: otvorenim, restrektivnim, kvalifikacionim, pregovaračkim sa i bez objavljivanja javnog poziva, konkursom za dizajn,konkurentni dijalog,javna nabavka male vrednosti, a posebni oblici su okvirni sporazum i sistem dinamične nabavke. Osnovna ideja jeste da se sprovođenjem postupaka javnih nabavki podstiče razvoj konkurencije, jednak tretman ponuđača, transparentnost, efikasnost, ekonomičnost i dr.

Sve ovo deluje zastrašujuće za ponuđače koji bi da učestvuju u utakmici koja se zove “Nabavka dobara, usluga ili radova” ali to je samo inicijlni utisak koji nije realan.

Učešće na javnim nabavkama podleže određenim pravilima kako za naručioce tako i za ponuđače,samo što pravila za ponuđače određuje pored zakona o javnim nabavkama i sami naručioci.

Naručioce predstavljaju praktično svi subjekti koji se u manjoj ili većoj meri finansiraju iz budžeta republike, pokrajine, grada ili opštine, javna preduzeća kao i preduzeća koja je osnovala država ili na neki način učestvuje u upravljanju i vlasništvu nad njima.

Agencija Lukrat

Upravo tu leži šansa za sva “mala” i “srednja” preduzeća koji bi da se probiju na tržištu gde “caruju” velika preduzeća i da uzmu svoj deo kolača t.j. da povećaju svoj profit.

Zato je LUKRAT i osnovan u tu svrhu t.j.okrenut je baš prema tim “malim” ponuđačima koji bi da učestvuju u javnim nabavkama sa jedne strane i da razvije svest o šansama za povećanje profita t.j zadovolje osnovnu maksimu ekonomije sa druge strane.

Uz profesionalan i korektan odnos prema potencijalnim klijentima agencija LUKRAT će pružiti najefikasniju uslugu u cilju podnošenja najkompetentnije ponude za datu javnu nabavku.

© Copyright - Lukrat - Srbija